Van afvalinzamelaar naar circulair ondernemerschap

Als de transitie naar de circulaire economie doorzet en afval grondstof is geworden, welke rol blijft er dan over voor afvalinzamelaars? 

Samen met Inholland heeft Stadsgarage bij vier afvalinzamelaars in beeld gebracht welke rol zij kunnen innemen om bedrijven op weg te helpen naar circulair ondernemen. Als vervolg hierop worden in de loop van het jaar proefprojecten opgezet.

Projectpartners