Haarlem presenteert Actieprogramma Impact Ondernemen 2020- 2024

01-07-2020

Steeds meer ondernemers willen middels economische activiteiten in de stad bijdragen aan het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De gemeente Haarlem wil hen daarin faciliteren en presenteert daarom het Actieprogramma Impact Ondernemen 2020-2024. Dat ondersteunt Haarlemse bedrijven in hun streven om inclusiviteit, duurzaamheid en leefbaarheid in de stad te versterken.

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om behalve financieel gezond, ook maatschappelijk betekenisvol te zijn. 

De participatie maatschappij, een inclusieve samenleving, duurzame en circulaire economie: met deze termen staat ook een nieuw type ondernemer op. Een ondernemer voor wie winstmaximalisatie niet het hoogste doel is. Voor wie betekenisvol ondernemen de nieuwe norm is.

"Behalve bij een nieuwe generatie ondernemers, zien we ook bij bestaande bedrijven de  motivatie om anders te willen ondernemen. Het reduceren van afvalstromen, een inclusief personeelsbeleid, duurzaam inkoopbeleid of van betekenis zijn voor de samenleving zijn zaken die steeds meer een rol spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering", zegt Robbert Berkhout, wethouder Economie in de gemeente Haarlem.

Samenwerking

Behalve in de dienstverlening, is de gemeente een grote inkoper van producten en diensten. Denk aan het onderhoud van de stad, inkopen van catering of zorg. In beide rollen kan de gemeente het verschil maken voor bedrijven die meer maatschappelijk betekenisvol willen ondernemen. Daarom zocht Haarlem de samenwerking met De Stadsgarage. In een proces van ruim 1,5 jaar is onderzocht waar de hobbels en obstakels liggen. Zo bleek uit bijeenkomsten dat sociaal ondernemers vaak aanlopen tegen het beeld dat zij alleen dankzij subsidies kunnen overleven. Dat beeld klopt niet. Daarnaast kwam naar voren dat bestaande bedrijven in toenemende mate met dezelfde thema's bezig zijn. Om die reden kiest Haarlem bewust voor de term Impact Ondernemen.

Vijf actielijnen

Andere zaken die spelen zijn rigide inkoopregels die maken dat veel impact ondernemers nog geen toegang hebben tot grote organisaties. Europese regelgeving speelt hierin een rol. Ondernemen is een vak dat ook niet iedereen gegeven is. De behoefte aan training, scholing en hulp bij het vinden van alternatieve financieringsvormen zijn obstakels die genomen moeten worden. De gemeente en de Stadsgarage hebben daartoe het Actieprogramma Impact Ondernemen 2020-2024 opgesteld. Daarin zijn vijf actielijnen gepresenteerd die aangeven hoe zij dit samen met partijen in de stad willen bewerkstelligen. Een voorbeeld daarvan zijn de 'Impact Days' die november 2019 voor het eerst in Haarlem zijn gehouden en onder meer een shopping route langs impact ondernemers in de stad bevatte.

Corona

Het Actieprogramma speelt direct in op de nieuwe maatschappelijke problemen die de Corona crisis met zich meebrengt. Ondernemers in Haarlem geven aan juist nu behoefte te hebben aan een sterk netwerk, professionalisering om zich staande te houden en duidelijke informatie vanuit de gemeente over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor aanbestedingen. Ook geven zij aan een belangrijke rol te willen spelen in het leggen van letterlijk nieuwe verbindingen in onze maatschappij waar als gevolg van de corona crisis een grotere tweedeling dreigt. Het Actieprogramma Impact Ondernemen 2020-2024 is daarmee des te relevanter.