Social Impact

Werkwijze Stichting Stadsgarage

Visie: betekenisvol ondernemen is de norm

Wij zien een wereld voor ons waarin het ondernemerschap is gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken - from social issue to social enterprise. En vice versa: waarin maatschappelijke vraagstukken meer en meer door ondernemerschap worden geagendeerd en opgelost.

Missie: stimuleren van betekenisvol ondernemen

De Stadsgarage versnelt de transitie naar betekenisvol ondernemen door ondernemers te ondersteunen om hun maatschappelijke impact te vergroten. Dat zijn zowel ondernemers die dat als hun primaire doel zien (impact first of sociaal ondernemers) als ondernemers die dat integreren in hun bedrijfsvoering (impact second of reguliere ondernemers)

Strategie: regionale multistakeholder projecten

De Stadsgarage ontwikkelt succesvolle regionale multistakeholder projecten. Daarin verbinden wij meerdere partijen aan elkaar om gezamenlijk stappen te zetten; niemand kan alleen de oplossingen bieden die nodig zijn. Het gaat er om dat we samenwerken en van elkaar leren.

Dit doen we door het verbinden van de beste (regionale) kennis- en implementatiepartners. Die richten we op vier impact terreinen: Impact Ondernemen, Circulaire economie, Duurzame Groene Stad en Wijkeconomie.

De projecten kunnen onderdeel zijn van andere regionale, nationale en/of internationale initiatieven. Deze samenwerkingsverbanden hebben tot doel om kennis te delen en de transitie naar een duurzame nieuwe economie te versnellen.

Positionering: impact door samenwerking

De Stadsgarage onderscheidt zich met haar kennis en ervaring om multistakeholder projecten vorm te geven in een lokale context. Dat doen we door verschillende partijen aan elkaar verbinden in korte of langer lopende programma's rond een gezamenlijk thema dat bijdraagt aan het behalen van de 17 mondiale duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbinnen richt de Stadsgarage zich op SDG 17: versterken van samenwerking tussen partijen.

Hiervoor kiezen we omdat wetenschappelijk onderzoek leert, dat ondernemers andere partijen uit hun professionele omgeving of 'het ecosysteem' nodig hebben om hun impact te vergroten en te groeien : overheden, financiers, klanten, kennisinstellingen en andere ondersteunende partijen. Die kunnen gezamenlijk een 'living lab' vormen die de transitie naar een professionele markt voor impact ondernemen mogelijk maakt.

Op landelijke schaal vormt zich een 'living lab sociaal ondernemen'. Partijen komen elkaar al tegen in goed functionerende landelijke netwerken zoals Social Enterprise.nl, de Groene Zaak of MVO Nederland en City Deal Impact ondernemen. Maar het succes of falen van impact ondernemerschap wordt voor een groot deel bepaald in de directe omgeving waar de ondernemer is gevestigd: het gebied waar de regionale overheden en veelal ook klanten, financiers en markten actief zijn: de regio. Daar kunnen overheden de markt op gang brengen als 'launching customer', zijn de regionale kantoren van landelijk opererende financiers gevestigd, wonen belangrijke klantengroepen en studeren de onderzoekers en studenten van Kennisinstellingen.

Dat is de omgeving waar de Stadsgarage het verschil maakt. Daar vullen we het landelijk 'living lab' aan met regionale multistakeholder programma's die de relevante partijen in de regio bijeenbrengen. De Stadsgarage biedt ondernemers het programma om hun maatschappelijke impact te vergroten en overheden en financiers de succesvolle bedrijven waar zij naar zoeken en samen met kennisinstellingen en andere betrokkenen het platform om elkaar te ontmoeten, gezamenlijke initiatieven te ondernemen en van elkaar te leren. Kennemerland is de eerste regio waar de Stadsgarage dit model toepast.

Organisatie: samenwerkende zelfstandigen

De Stadsgarage is een netwerkorganisatie van samenwerkende zelfstandigen. We zijn georganiseerd als Stichting met een bestuur dat toeziet op de realisatie van de doelen die in de statuten zijn vastgelegd. Het bestuur bestaat uit de twee leden, André Brasser en Baud Schoenmaeckers, die de Stadsgarage in 2016 hebben opgericht, met elk 50% zeggenschap. Zij voeren de bestuurstaken onbezoldigd uit en zijn onderdeel van de samenwerkende zelfstandigen die de programma's van de Stadsgarage ontwerpen en uitvoeren. Dat gebeurt op basis van een jaarplan gericht op de vier impact terreinen van de Stadsgarage: Impact Ondernemen, Duurzame Groene stad, Circulaire ondernemen en Wijkeconomie.

Elk van de zelfstandigen heeft zijn/haar eigen bedrijfsvoering waarvan de Stadsgarage onderdeel uitmaakt. We werken vanuit de filosofie dat we door samenwerking in de Stadsgarage gezamenlijk meer impact kunnen maken, omdat we programma's ontwerpen en uitvoeren die elk van ons als afzonderlijk bedrijf niet of veel lastiger kan realiseren. Door als collectief samen te werken binnen de Stadsgarage kunnen we meer impact realiseren dan ieder van ons als zelfstandige.

De kern van de netwerkorganisatie wordt gevormd door de zelfstandigen die werken op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Stadsgarage. Daarin is vastgelegd dat 30% van de inkomsten door de uitvoerende zelfstandigen wordt geherinvesteerd in de Stadsgarage. Die komen ten goede aan het uitbouwen van de organisatie en het uitvoeren van de basale operationele taken: marketing en communicatie; acquisitie en sales; coördinatie en strategie; administratie en financiën; leren en ontwikkelen.

De kern van zelfstandigen voert de operationele taken uit op basis van afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. Naast een vaste kern van zelfstandigen heeft de Stadsgarage een flexibele schil van professionals: Generalisten die programma's ontwerpen en aansturen en Specialisten die op onderdelen hun expertise inzetten.

We acquireren opdrachten voor het ontwerpen en uitvoeren van multistakeholder projecten bij publieke en private opdrachtgevers. Daarnaast verwerven we fondsen en subsidies. De uitvoering geschiedt door de kern van zelfstandigen op basis van de samenwerkingsovereenkomst aangevuld met specifieke afspraken over tarief en ureninzet voor het specifieke programma. Waar nodig contracteren we experts uit de flexibele schil waarbij ook minimaal de 30% afdracht geldt als herinvestering in de doelstellingen van de Stadsgarage. 

Van de projecten die we uitvoeren gaat 30% naar de stichting om de missie te kunnen verwezenlijken. 15% wordt gefinancierd door de opdrachtgever als bijdrage in de bureaukosten. De andere 15% wordt bijgedragen door de ondernemers die de projecten uitvoeren. Daarnaast investeren de ondernemers 4 tot 8 uur per week, onbezoldigd, aan het functioneren van de stichting en het realiseren van de doelstellingen. Het inspireren en overdragen van kennis aan intermediairs, overheden, kennisinstellingen en studenten nationaal en internationaal om te komen tot een samenleving waar impactvol ondernemerschap de norm is vallen onder deze doelstellingen.

Hoe maakt de Stichting Stadsgarage impact?

De Stichting Stadsgarage maakt impact als intermediair tussen overheden (gemeente, provincie en rijk) en impact ondernemers en bewonersgroepen die bijdragen aan duurzaamheid. Dat doet zij door de hierboven genoemde activiteiten te organiseren. Deze activiteiten worden uitgevoerd door zelfstandige impact ondernemers die ook financieel bijdragen aan de stichting.

De stichting draagt bij aan de impact door het versterken van het ecosysteem op deze vier thema's

 1. Impact ondernemen

 2. Circulair ondernemen

 3. Duurzame groene stad

 4. Betekenisvolle wijkeconomie

Samenwerken, elkaar vinden, en daardoor kansen vergroten en passende activiteiten organiseren zijn middelen om deze doelen te bereiken.


Theory of Change

De Theory of Change (ToC) is een belangrijk onderdeel van de gehele keten bestaande uit 5 niveaus om de impact van de Stichting Stadsgarage zichtbaar te maken. Klik op de knop hieronder om de uitgebreide toelichting van de ToC te downloaden.

Niveau 1: Sociale missie en impactdoelstellingen expliciet maken

Je formuleert een scherpe maatschappelijke missie en bepaalt de impactdoelstellingen, waarmee je expliciet maakt welke impact je wilt bereiken. Je maakt hiervoor eerst een analyse van het maatschappelijk probleem dat je wilt aanpakken, bijvoorbeeld door met stakeholders, collega's en deskundigen in gesprek te gaan.

Niveau 2: Verandermodel uitwerken en valideren

Je werkt uit hoe je de beoogde impact gaat bereiken met de activiteiten van jouw onderneming. Je betrekt de belangrijkste stakeholders hierbij en vraagt hun welke veranderingen zij het meest waardevol vinden. Om dit op een overzichtelijke manier vast te leggen, kun je gebruik maken van een Theory of Change (ToC) of een vergelijkbaar instrument dat de oorzakelijke relatie tussen activiteiten en impact goed weergeeft.

Niveau 3: Directe resultaten (outputs) bijhouden

Op dit niveau richt je je op het bijhouden van outputs, de directe resultaten van jouw activiteiten die bijdragen aan jouw missie. Die outputs staan ook in de Theory of Change. Je kunt hierbij denken aan welke mensen je bereikt, hoeveel trainingsdagen je geeft of hoeveel producten je recyclet.

Niveau 4: Missie-gerelateerde effecten meten

Na het bijhouden van de outputdata maak je een plan hoe je de belangrijkste effecten kunt gaan meten die je organisatie wil bereiken. Je bepaalt welke effecten je wilt gaan meten, bij welke doelgroepen, hoe je dit gaat doen en hoe je de uitkomsten gaat gebruiken om ervan te leren en erop te kunnen sturen. Denk hierbij aan belangrijke positieve en negatieve effecten. Wanneer het meetplan is uitgewerkt, kun je de belangrijkste effecten van de activiteiten van jouw onderneming gaan meten. Je begint bij je belangrijkste doelgroep en bij de effecten die centraal staan in jouw missie. Waar de meting op niveau 3 vooral nog een kwestie van bijhouden was, doe je op niveau 4 echt onderzoek naar de werking van je aanpak.

Niveau 5: Werken aan volledig inzicht en stevigere onderbouwing

Wanneer je een eerste effectmeting hebt gedaan, groei je door naar niveau 5. Op dit niveau maak je jouw impactmeting steeds completer en grondiger door:

 1. Je eerder gedane onderzoek aan te vullen met metingen van andere effecten en stakeholders uit je verandertheorie;
 2. Eerder onderzochte effecten steviger te onderbouwen met aanvullende metingen.

Naast het meten van de impact bij de doelgroep die voor jouw missie het belangrijkst is, kun je ook meten wat jouw onderneming betekent voor andere stakeholders zoals de gemeente en je klanten, of wat de impact van je onderneming is op het milieu. Door steeds meer doelgroepen en doelen toe te voegen aan je impactmetingen en aanvullende data te verzamelen, werk je toe naar een volledig inzicht in de belangrijkste effecten van jouw onderneming.


SDG's

De vier impact terreinen waar de Stadsgarage zich in beweegt, richten zich op de volgende SDG's:

4. Kwaliteitsonderwijs

In samenwerking met de lokale universiteit werkt Stichting Stadsgarage in Chinhoyi, Zimbabwe aan een onderwijsproject, waarbij studenten de handvatten krijgen aangereikt om zelf ondernemer te worden.

7. Betaalbare en duurzame energie

De lokale energietransitie wordt gestimuleerd met de collectieve zonnedaken die Stichting Stadsgarage samen met haar partners heeft aangelegd.

8. Eerlijk werk en economische groei

Stichting Stadsgarage helpt lokale ondernemers om op een meer betekenisvolle manier te leren ondernemen. Daarnaast helpt Stichting Stadsgarage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt toenadering te vinden tot de maatschappij.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

In samenwerking met lagere overheden draagt Stichting Stadsgarage bij aan een duurzamer woonmilieu in de gemeente Haarlem en de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond.

12. Verantwoorde consumptie en productie

Het Kennemer Inkoop Platform is een online marktplaats die door Stichting Stadsgarage is opgezet om duurzame vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit platform is zowel bedoeld voor bedrijven als voor particulieren.

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Een zeer divers netwerk van (internationale) overheden, stichtingen, ondernemers en burgers biedt Stichting Stadsgarage de basis om niet alleen haar eigen doelstellingen te bereiken, maar ook om anderen hun doelstellingen te helpen bereiken.


Raad van Advies

Stichting Stadsgarage is een dynamische stichting waarin iedere opdracht, project of samenwerking om een ad hoc-benadering vraagt. Soms is bepaalde kennis niet in huis en dan doen wij beroep op onze Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit regionale experts op de terreinen waar de Stadsgarage impact maakt: Impact Ondernemen, Duurzame groene Stad, Circulaire economie en Wijkeconomie. Het team van de Stadsgarage komt ieder kwartaal bij elkaar met de Raad van Advies. Deze raad bestaat uit de volgende vijf personen:

 • Dhr. Andries Tieleman, impact ondernemer en specialist in energietransitie
 • Mevr. Anne Ritsma, toegepast psycholoog en afgestudeerd met een onderzoek in energietransitie
 • Dhr. Chris van Bendegem, programmasecretaris en bestuurskundige
 • Dhr. Michiel de Vos, projectmanager en specialist in communicatie
 • Mevr. Yvonne Haneman, impact ondernemer en specialist in wijkeconomie

In de nabije toekomst streeft Stichting Stadsgarage een officiëlere rol toe te kennen aan de Raad van Advies. Denk daarbij aan de verplichting om statuutwijziging altijd eerst voor te leggen aan en uitgaven vanaf een bepaalde grootte eerst te laten goedkeuren door de Raad van Advies.

Naast de Raad van Advies heeft zich in 2021 ook een andere, overlappende raad gevormd van         (ex-)studenten die tijdens hun studie een bepaalde periode aan Stichting Stadsgarage verbonden zijn geweest. Leden lopen stage, doen onderzoek of volgen een traineeships bij de Stadsgarage of hebben dat in het verleden gedaan. Deze Raad van Inspiratie werpt een frisse blik op zowel het impact ondernemen, als op Stichting Stadsgarage als organisatie. Ook de Raad van Inspiratie brengt viermaal per jaar een advies op basis van inspiratie uit aan het team van Stichting Stadsgarage. In deze raad nemen de volgende vier personen plaats:

 • Mevr. Anne Ritsma, afgestudeerd in Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden
 • Dhr. Bob Hoftijzer, afgestudeerd in Ondernemerschap en Retail Management aan de Hogeschool Rotterdam en zelfstandig vastgoedprojectmanager
 • Dhr. Chris van Bendegem, afgestudeerd in Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en programmasecretaris Klimaat & Energie bij het Ministerie van OCW
 • Mevr. Eva Zijlmans, afstuderend in Governance en management van complexe systemen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Stakeholderanalyse

De Stadsgarage staat in contact met diverse stakeholders. Deze stakeholders zijn partner, beneficiant, opdrachtgever of onderdeel van de interne organisatie. Je leest er meer over in de stakeholderanalyse. Klik op de link hieronder om het bestand te downloaden. 


Fondsen en opdrachtgevers

De Stadsgarage voert multistakeholder programma's uit voor private en (semi)publieke opdrachtgevers. Voorbeelden daarvan zijn onder meer:

 • Gemeente Haarlem: Actieprogramma Impact Ondernemen (Impact Ondernemen)
 • Spaarnelanden: design sprints (Duurzame Groene Stad)
 • Hogeschool Rotterdam: International Business Curriculum (Circulair ondernemen)
 • City Deal Impact Ondernemen: coördinatie landelijk programma (Impact ondernemen)
 • e.a.

De Stadsgarage verwerft fondsen en subsidies voor het ontwerpen van multistakeholderprogramma'e en het versterken van de interne organisatie. Voorbeelden daarvan zijn onder meer:

 • Provincie Noord Holland: Af van Afval (Circulair ondernemen)
 • EU Interreg North Sea: Empower 2.0, (Duurzame groene stad)
 • EU Interreg 2 seas; Spark Social Enterprise (Impact Ondernemen)
 • Coelombiefonds: wijkeconomie Schalkwijk (Wijkeconomie)
 • Hulpactie Haarlem: opzetten interne organisatie (interne organisatie)
 • e.a.

Jaarrekeniningen

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Statuten

Oprichtingsdocument en statuten

Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Dat kan door een mail te sturen naar info@stichtingstadsgarage.nl.