De waarde van de bijen - voor de natuur en de portemonnee

18-06-2020

- English below - 

Wat mooi als zelfs een financieel bastion als De Nederlandsche Bank (DNB) zich begeeft op het waarderen van natuur, van bijen om precies te zijn. De Volkskrant van 18 juni kopte dat de bloemen en bijen miljarden waard zijn*. Dus nu ook écht deze waarde toekennen. In Zimbabwe zijn we ermee bezig, samen met de Hogeschool Rotterdam.

Het is allemaal begonnen met een reis naar Zimbabwe en een bezoek aan Assia Hiemstra van de stichting Phundundu die het leegstropen van wildparken wil voorkomen. In Chinhoyi brengt ze me in contact met Victor Muposhi van de CUT. (Chinhoyi University of Technology). Maart 2019 geef ik er een presentatie over de noodzaak van agri-ondernemerschap in Afrika en een programma dat Stichting Stadsgarage en de Pan-Afrikaanse universiteit UASTM heeft opgezet.

Een jaar later werk ik met Ria Slingerland en haar team van de Rotterdam University of Applied Science en Koos Biesmeijer van Naturalis aan een programma voor studenten wereldwijd. Samen met studenten uit Zimbabwe krijgen zij een dubbele opdracht. Ze gaan onderzoeken wat nodig en mogelijk is (in de Zimbabwaanse context) om een incubator op te richten om landbouw gerelateerde ondernemingen op te zetten. En ze gaan concreet onderzoeken waar in de veelzijdige en waardevolle keten van de bestuivers ondernemingsmogelijkheden liggen; soorten bijen, bloemen, zaden, gewassen, vruchten. De juiste inzet van bestuivers zorgt voor een diversiteit aan producten met hogere opbrengsten. Meer verscheidenheid vermindert schimmels en gewasziektes, is klimaatbestendiger dan traditionele landbouw, voorkomt uitputting van grond en het gebruik van pesticiden. En uiteindelijk ligt er een veel te gebruiken natuurproduct: honing. De keuze voor de keten biedt veel mogelijkheden voor ondernemerschap. En handvatten om die waarde waar de DNB het over heeft, concreet te maken. Met de deelname van Koos Biesmeijer van Naturalis is de inhoudelijke input van de bestuivers meer dan gegarandeerd.

Zimbabwe heeft een werkloosheid van 60% tot 90%; er zijn gewoon geen banen. Als we in een breed samenwerkingsverband op lokale schaal hieraan iets kunnen doen, maken we een enorme positieve impact. Waarbij duurzame landbouw en het creëren van ondernemingen de norm is. Het motiveert mij om verbindingen te leggen tussen de verschillende partijen.

* Lees het artikel van de Volkskrant hier.

- Baud Schoenmaeckers


The value of bees - for nature and the wallet

How nice when even a financial bastion like De Nederlandsche Bank (DNB) focuses on valuing nature, bees to be precise. De Volkskrant of 18 June reported that the flowers and bees are worth billions. So now really give this value. In Zimbabwe we are working on it, together with the Rotterdam University of Applied Sciences.

It all started with a trip to Zimbabwe and a visit to Assia Hiemstra of the Phundundu foundation who wants to prevent the poaching of wildlife parks. In Chinhoyi she brings me in contact with Victor Muposhi of the CUT. (Chinhoyi University of Technology). March 2019 I will give a presentation on the need for agri-entrepreneurship in Africa and a programme set up by Stichting Stadsgarage and the Pan-African University UASTM.

A year later I am working with Ria Slingerland and her team from the Rotterdam University of Applied Science and Koos Biesmeijer of Naturalis on a programme for students worldwide. Together with students from Zimbabwe they get a double assignment. They will investigate what is necessary and possible (in the Zimbabwean context) to set up an incubator to set up agriculture related enterprises. And they will concretely investigate where in the versatile and valuable chain of pollinators business opportunities lie: species of bees, flowers, seeds, crops, fruits. The correct use of pollinators ensures a diversity of products with higher yields. More variety reduces fungi and crop diseases, is more climate-proof than traditional agriculture, prevents soil depletion and the use of pesticides. And in the end, there's a natural product that's much to be used: honey. Choosing the chain offers many opportunities for entrepreneurship. And tools to make the value the DNB is talking about concrete. With the participation of Koos Biesmeijer of Naturalis, the content input of the pollinators is more than guaranteed.

Zimbabwe has an unemployment rate of 60% to 90%; there are simply no jobs. If we can do something about this in a broad partnership on a local scale, we will make a huge positive impact. In which sustainable agriculture and the creation of businesses is the norm. It motivates me to make connections between the different parties.

- Baud Schoenmaeckers